Etyka i zwyczaje łowieckie

Aby omawiać temat, jakim jest etyka łowiecka, warto na sam początek zapoznać się ze znaczeniem słowa etyka. Idąc za definicją podawaną przez słownik języka polskiego, etyka to „ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku”*.Każda dziedzina życia społecznego, również łowiectwo, w dużej mierze kieruje się zasadami etycznymi, które mają swoje źródło w wielowiekowych tradycjach myśliwskich.
W 1992 roku Naczelna Rada Łowiecka przyjęła Zbiór zasad etyki tradycji i zwyczajów łowieckich, który jest niejako potwierdzeniem ważności etycznego postępowania myśliwego. Moralne postępowanie więc nie wynika z prawa łowieckiego, ale z prawa zwyczajowego, które ma dużo szerszy zasięg niż akty prawa normatywnego. Łatwo można stwierdzić, że mając do czynienia z nieprzestrzeganiem regulaminu, można mówić o nieetycznym zachowaniu. Ale sytuacja odwrotna już nie jest tak jednoznaczna, bo nie można określić, że przestrzeganie wiąże się z moralnie poprawnym zachowaniem. Łowiectwo od zawsze było zajęciem honorowym, gdzie każdy myśliwy pamiętał o odpowiedzialności za przyrodę i swojej ewolucyjnej przewadze nad innymi stworzeniami. Etyka łowiecka jest więc przypomnieniem o prawach przyrody i zwierząt.

*http://sjp.pwn.pl/szukaj/etyka
Tekst opracowany na podstawie Vademecum Myśliwskie M. Czerwiński, J. Szczepocki, wyd. Bellona Warszawa 2009