Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to normy i rozporządzenia, jakie zostały ustalone w celu uporządkowania zasad łowiectwa pod przepisy prawne (tak jak i podporządkowuje się każdą inną dziedzinę życia społecznego). Prawo to systematyzuje i porządkuje zachowania, pomaga ustalać zasady łowiectwa. Wszystkie dalsze rozporządzenia, statut Polskiego Związku Łowieckiego i poszczególnych kół łowieckich ma swoje źródło w ustawach i rozporządzeniach Ministra właściwego do spraw środowiska. Głównym źródłem jest prawo łowieckie z dnia 13.10.1995 roku, kiedy to zostały unormowane najważniejsze kwestie dotyczące zachowań i zgodnego z normami postępowania myśliwych. Podstawową zasadą jednak, w myśl której zostało ustalone to prawo, jest ochrona środowiska naturalnego. Trudno byłoby nie wspomnieć o etyce łowieckiej, której silne przejawy można dostrzec w prawie łowieckim. Biorą się one z mocno zakorzenionych tradycji myśliwskich oraz szlachetnej postawy, jaka od zawsze cechowała prawdziwego myśliwego. W elementach takich jak regulaminy polowań i tym podobne można znaleźć nawiązania do etyki i zgodnego z tradycją zachowania.

Najważniejsze akty prawne z zakresu łowiectwa:

1. Prawo łowieckie ustawa z dnia z dnia 13 października 1995 r. (DzU z 2002 nr 42, poz 372 i nr 113, poz 984 oraz z 2004 r. nr 92, poz 880, nr 172, poz 1801, nr 173, poz 1808).

2. Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (DzU z 2004 r. nr 52, poz. 525).

3. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (DzU z 2002 r. nr 135, poz. 1141).

4. Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej z dnia 24 kwietnia 1997 roku (DzU z 1997 r. nr 60, poz. 369).

5. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. nr 130, poz. 1087).

6. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku (DzU z 2003 r. nr 80, poz. 721).

7. Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku (DzU z 1985 r. nr 21, poz 91).

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych (DzU z 2007 r. nr 221, poz. 1646).

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody (DzU z 2005 r. nr 27, poz. 230).

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie ewidencji skupu zwierzyny, tusz zwierzyny i ich części (DzU z 2005 r. nr 27, poz. 231).

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (DzU z 2005 r. nr 45, poz. 433). 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (DzU z 2005 r. nr 61, poz. 584).

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych (DzU z 2005 r, nr 96, poz. 621).

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie uprawnień do wykonywania polowań z dnia 27 grudnia 2005 roku (DzU z 2005 r. nr 264, poz. 2209).

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z dnia 16 marca 2005 roku (DzU z 2005 r. nr 48, poz. 459).

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich z dnia 19 maja 2005 roku (DzU z 2005 r. nr 96, poz. 820).

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej z dnia 21 czerwca 2005 roku (DzU z 2005 r. nr 116, poz. 981).

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynności dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (DzU z 2006 r. nr 59, poz. 420).

19. Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału. Załącznik do uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr 57/2005. Tekst jednolity z dnia 5 września 2006 roku.

Tekst opracowany na podstawie Vademecum Myśliwskie M. Czerwiński, J. Szczepocki, wyd. Bellona Warszawa 2009